İçeriğe atla

Tüm Eczacılarımızın Dikkatine

Bilindiği üzere 03/08/2016 tarihinde yayımlanan 6736 sayılı kanunun 6/2-b maddesi “Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleten üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu surette kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname süresi içerisinde ödenir.” ile eczacılarımıza mali stok eşitleme olanağı sağlanmıştır

Aynı süre zarfında İTS stokları ile eczacılarımızın raf stoklarını eşitlemeleri gerekmektedir. Stok eşitleme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

* Eczacılarımız İTS Portal üzerinden İTS stoklarını excel ya da csv formatında indirebilirler.
* Eczacılarımızın fiziksel stoğunda olmayan ama İTS stoğunda görünen karekodları “Deaktivasyon Bildirimi” ile stoklarından düşmeleri gerekmektedir.
* Deaktivasyon sebebi alanına “70 – Stok affı sebebiyle deaktivasyon” bilgisini girmeleri gerekmektedir.
* Eczanenin fiziksel stoğunda olan ancak İTS stoğunda görünmeyen karekodlar için ise gerekli bildirimi (mal alım) yapmaları gerekmektedir.
 * Belirlenen süreden sonra yapılacak denetimlerde gerçek stok ve İTS stoğu arasında farklılık olması durumunda söz konusu eczane ile ilgili cezai işlem uygulanacaktır.

Tüm eczacılarımıza önemle duyurulur

Kaynak: İTS Duyuru

“ECZANELERE ÖZEL STOK DÜZELTME HAKKI ”

Bilindiği gibi ; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23.08.2016 tarih ve 29810 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” de yer alan kanunla kişi ve kurumların devlete ve ilgili

kurumlarına ilişkin borç ve yükümlülükleri konusunda değişik düzenlemeler getirmiştir.

Konu ile ilgili olarak 6736 Sayılı Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun un 6’ncı maddesinin (2) b bendinde ;

“Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli

üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma

değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi,hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar

vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.” denilmektedir.

Eczanelere özel stok affı ve bilinmesi gerekenler :

*Fiyat indirimleri ve KKİ artışları ile eczanemizde fiilen bulunmayan ancak eczaneye ilişkin muhasebe kayıtlarında beyan edilen envanterde kaydi olarak var olan ilaçları kapsamaktadır.
*İlaçlar için kayıtlardaki alım değeri üzerinden sadece %4 oranında KDV ödenecektir.
*Alım değeri üzerinden yapılan bu işlem sonrasında gelir vergisi matrahı oluşmayacağından, gelir vergisi ödenmeyecektir.
*Yasadan yararlanmak için ”30 Kasım 2016” tarihine kadar beyanname vermek gerekmektedir.
*Faturalarda alıcıya ait bilgiler kısmına “Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır.
*Tahakkuk ettirilen % 4 oranındaki Katma Değer Vergisi 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenmelidir.
*Beyanname verilen stok miktarı beyan tarihi itibari ile stoklardan çıkartılacaktır.
*Bu haktan yararlanan eczaneler için geçmişe dönük incelemelerde verilen beyannamedeki ilaç tutarı nedeni ile herhangi bir vergi farkı ve ilave KDV çıkarılamayacaktır.

Bilgilerinize önemle sunulur.

İZMİR ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU

Örnek: Muhasebe defter ve beyannamelerindeki kayıtlı ilaç stok miktarı 345.000,00 TL olarak yer alan bir eczanede, bugün itibari ile eczanesinde yaptığı sayım sonrasında stok

tutarı alım bedeli üzerinden 45.000,00 TL ise , aradaki 300.000 TL’ lik fark kaydi olarak görünmektedir.

Eczane 300.000,00 TL’ lik bu tutarı stok düzeltme hakkından yararlanarak , % 4 oranında KDV (12.000,00 TL) ödeyerek 300.000 TL lik bölümü stoklarından çıkarabilir.

Bu beyan ve tamamlanan işlemler sonrasında eczanenin muhasebe kayıtlarındaki ilaç stoğu da, 45.000,00 TL olarak yer alacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve TEB’ce hazırlanan stok affı rehberi  için Tıklayınız

Kaynak:  İzmir Eczacı odası   İzmir Eczacı odası   Eczacınınsesi

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.